press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/18

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/17

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/19

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

APARTMÁNY – BROD NAD DYJÍ

2021

 

Vstupní podmínkou při vytváření studie rekreačního souboru byla nízká úroveň možnosti zastavění pozemku. Při snaze o maximální využití parcely pro samotné apartmány (34) a o eliminaci obslužných ploch komunikací vzešel návrh elevace objemu apartmánů o výšku jednoho podlaží tak, aby vznikla plocha pro kryté parkování automobilů. Apartmány jsou z důvodů ekonomické výstavby umisťovány k sobě do řad, následně jsou „rozhozeny“ po svažitém pozemku jako sirky, reagující svou polohou na morfologii terénu. Kromě samotných ubytovacích jednotek je areál doplněn o funkce občanské vybavenosti jako jsou restaurace, vinný sklep, wellness, bazén nebo posilovna a také o venkovní plochy sportovišť. Betonový objem stavby občanského vybavení tvoří pomyslnou páteř, spojující řady apartmánů v jeden celek, avšak na několika místech je prostupný a láká kolemjdoucí k návštěvě areálu.

Spolupráce: Pavel Čánský

PŮDNÍ VESTAVBA – BŘEZINOVA, BRNO

2021

 

Jedná se o půdní vestavbu, jejímž účelem je vytvořit samostatnou bytovou jednotku, která poskytuje zázemí pro příležitostné i dlouhodobé bydlení a setkávání rodiny. Zásadní podmínkou návrhu je maximální využití netradičního prostoru podkroví při zachování co největší otevřenosti a vzdušnosti. Symetrický půdorys krovu tvoří devět čtverců, jenž definují základní rozdělení dispozice. Rohová pole jsou oproti středovému kříži ve vyšší úrovni a tvoří vyvýšená pódia s různými funkcemi (obývací pokoj, ložnice nebo respirium). Podlahová plocha ložnice byla zredukována, aby zůstal dostatečný prostor pro společenskou zónu. Uprostřed dispozice byl navržen po mlynářských schodech přístupný mezonet, jehož užitnou plochu tvoří "levitující" platforma se síťovaným zábradlím. Umožňuje tak průhledy do nejvyšších částí krovu. Prostor pod mezonetem slouží jako komunikace (tzv. křižovatka) mezi jednotlivými funkcemi bytu, zde je zavěšena houpačka.

Spolupráce: Pavel Čánský

RODINNÝ DŮM – ŽIDLOCHOVICE

2020

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který splňuje požadavky moderního bydlení pro tříčlennou rodinu. Objekt je umístěn do proluky v ulici Nerudova, která se nachází v intravilánu obce Židlochovice. Vzhledem ke svažitosti pozemku bude část 1.PP zapuštěna do terénu. Na 1.PP navazují dvě nadzemní podlaží ustupující směrem do zahrady. Sousedními objekty jsou dva rodinné domy se sedlovými střechami. Z důvodů výškových a polohových rozdílů v umístění sousedních domů nebylo možné objemem novostavby plynule navázat, proto byl zvolen terasovitý tvar a plochá střecha, které nekonkurují v rámci kontextu okolní zástavbě. Svým objemem se dům snaží o vizuální propojení sousedních objektů. Na severní objekt navazuje rovinou fasády ustupujícího 1.NP. S jižním objektem drží svou celkovou výškou. Navrhovaný objekt je vertikálně rozdělen do tří zón, propojených přímým schodištěm, které je umístěno podél severní obvodové stěny.

Spolupráce: Pavel Čánský, Michaela Domiňáková

RODINNÝ DŮM – NA NÁVSI, BRNO

2020

 

Návrh tvoří dvoupodlažní rodinný dům splňující požadavky moderního bydlení pro rodinu s dětmi při minimální ploše komunikačních prostor na úzkém pozemku v proluce, a to po odstranění stávajícího domu. Tvar domu se sedlovou střechou se odvíjí od tvaru daného pozemku a reaguje na mírný svah pozemku. Obvodové zdivo vytváří pomyslnou ochrannou skořápku domu, která je vizuálně a akusticky uzavřena k sousedním parcelám. Naopak je otevřená do ulice a zahrady. Dům se ve velké míře snaží navazovat na okolní zástavbu a odráží tak charakter zástavby v dané lokalitě. Vnitřní uspořádání reflektuje vnější pohled na fasádu. Interiér je složený z objemu jednotlivých místností, které přímo komunikují s ulicí nebo zahradou dle jejich účelu. Střecha je navržena jako sedlová s pozinkovaným plechem. Koncept počítá s jednoduchým a maximálně bezúdržbovým stavebním i technickým řešením.

Spolupráce: Michaela Domiňáková

RODINNÝ DŮM – BŘECLAV

2020

 

Cílem projektu je novostavba rodinného domu a její propojení s uličním traktem původního rodinného domu v městské části Poštorná v Břeclavi. Stavební úpravy spočívají v demolici zahradního traktu. Na jeho místě je navržena jednopodlažní přístavba s obytným podkrovím, jenž je taktéž prostorově propojené s původním rodinným domem. Objekt přístavby je rozdělen na dvě části - společenskou v přízemí a soukromou v obytném podkroví. Podlaha prvního nadzemního podlaží je v části obývacího pokoje, jídelny a kuchyně zapuštěna jeden metr pod úrovní okolní zahrady. Řešení zvětšuje světlou výšku společenské části a poskytuje výhledy na okolní dění v zahradě. Kontakt s přírodou umocňují popínavé rostliny na jižní a západní fasádě. Druhé nadzemní podlaží vizuálně propojuje původní stavbu s novostavbou a směrem do ulice se propisuje trojúhelníkovým štítem. Obvodové zdi přístavby jsou železobetonové se zanechanou texturou dřevěného bednění. Jižní a západní fasáda jsou z velké části proskleny fixními okny v dřevěných rámech. Plechová střešní krytina se v místech podlahy a obvodové zdi druhého nadzemního podlaží propisuje i na fasádě. Do pravidelného rastru jižní a západní fasády se přidávají ocelová lanka, po kterých se ze záhonů vinou popínavé rostliny.

Spolupráce: Diana Bevelaquová, Daniel Behro

REKONSTRUKCE BYTU – VAŇKOVO NÁM., BRNO

2020

 

Stavební úpravy spočívají ve vybourání nenosných příček a přemístění koupelny, což umožňuje propojení kuchyně s obývacím pokojem a vytvoření tak velkorysého společenského prostoru. Hlavním elementem je středový válec, kolem kterého se vine celá dispozice a prostorové dění. Byt je rozdělen na dvě poloviny – část společenskou a soukromou. V každé místnosti válec vytváří jiný prostor.

Spolupráce: Michaela Domiňáková

DŮM PRO RODINNOU REKREACI – PAVLOV

2019

 

Stavební záměr spočívá v navržení domu pro rodinnou rekreaci v památkově chráněné části obce Pavlov. Cílem projektu je navrhnout architektonický objem, který členěním a formou respektuje charakteristické měřítko původní zástavby a současně koresponduje s tradiční architekturou. Zvolené prvky, materiály či detaily v moderním pojetí pokračují v místních tradicích a archetypálním vnímání regionální architektury. Průčelí domu minimalistickým vzhledem reaguje na charakter uliční fronty s převážně řadovou zástavbou rodinných domů a vinnými sklepy, orientovanými štítem do ulice. Vzhledem k drobnému měřítku okolní zástavby byl objekt rozdělen taktéž do tří objemů se sedlovou střechou, přičemž propojení v jeden celek zůstává. Současně nevytváří dominantní a objemnou hmotu uvnitř ulice ani z vnějších dálkových pohledů. Pojetí fasády ve dvoře je zcela opačné, převažují zde prosklené plochy. Z důvodu využití silného genia loci je dům orientovaný k významným pohledovým osám i dominantám lokálního významu, tj. kostel sv. Barbory, zřícenina hradu Děvičky, silueta Pálavy, okolní vinice či vodní nádrž Nové Mlýny. Objekt je umístěn tak, aby k nim rozevíral exponovanou část dvorní fasády, terasy nebo umožňoval průhledy.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

BYTOVÝ DŮM II – KOŠULIČOVA, BRNO

2019

 

Hlavní myšlenkou studie bylo navrhnout bytový dům na nárožní parcele, která je definována ze tří stran stávajícími ulicemi (Krátká, Košuličova, Severní). Bytový dům určený daným počtem bytů s dostatečným prosluněním a možností přístupu na vlastní terasu současně tvoří hmotu, která respektuje ráz okolního prostředí a stávající zástavbu. Návrh pracuje s ustupující hmotou, díky níž nepůsobí těžkopádně, ale naopak působí dojmem dvoupodlažního řadového domu. Horizontální a vertikální kaskádovitá fasáda hmotu odlehčuje, dává vzniknout formě, jejíž členitost je vzdušná a neodpovídá klasickému bytovému domu. Přední fasáda dodržuje uliční čáru, zadní fasáda se otevírá do zahrady, byty v 1.NP mají z této strany umožněný přístup do zahrady přes terasy. Dům je vertikálně členěn na samostatné jednopodlažní hmoty. Polozapuštěné parkování vytváří podnož, na které jsou uloženy byty v 1.NP s terasami, hmota 2.NP ustupuje o hloubku dvou metrů od podélných fasád tak, aby odlehčila objem stavby, vytvořila soukromé venkovní terasy a působila dojmem řadového domu ukončujícího uliční frontu. Hmota 3.NP je odskočená ze všech stran pro docílení nenápadnosti v daném místě.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Michaela Domiňáková

REKONSTRUKCE BYTU – TUČKOVA, BRNO

2018

 

Předmětem zadání jsou stavební úpravy a celková modernizace bytu v prvorepublikovém bytovém domě. Zásadní úpravy spočívají ve vybourání dělící příčky a přemístění koupelny, což umožňuje propojení kuchyně s obývacím pokojem a vytvoření tak velkorysého společenského prostoru. Byt je tak rozdělen na dvě poloviny - část společenskou a část soukromou. Předsíň je od hlavního společenského prostoru oddělena rámovou částečně prosklenou příčkou s posuvnými dveřmi, jejíž některé výplně jsou nahrazeny policovými boxy. Optické oddělení kuchyně s jídelnou tvoří změna podlahy a zavěšená rámová konstrukce nad kuchyňským ostrůvkem, která slouží k zavěšení svítidel, osazení LED pásku, zavěšení květináčů s bylinkami apod. Soukromá část bytu je oddělena nosnou zdí lemovanou úložnými skříňkami s nikou pro umístění televize.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

2018

 

Stavebním záměrem je novostavba rodinného domu v historické zástavbě v Bystřici nad Pernštejnem. Důraz je kladen na propojení původních tvarů a materiálů s tvary a materiály novými, které podtrhnou tradiční charakter stavby a současně ji obohatí o moderní prvky. Hlavní loď domu následuje pozici původního objektu, a je doplněna o dvě vedlejší křídla vybíhající do zahrady. Ta vytváří centrální atrium s posezením. Propojení atria s interiérem je prostřednictvím velkých prosklených ploch, čímž interiér opticky rozšiřuje a stává se další venkovní místností. V podkroví jsou umístěny dětské pokoje, koupelna a vstup na terasu. Ploché střechy jednopodlažních křídel fungují jako zelené, nad garáží s obytnou terasou. Na prostory domu volně navazuje zahrada. Nejdůležitějším prostorem je atrium stíněné pergolou, plnící funkci společenskou, reprezentativní a současně rozšiřuje obytný prostor domu. Prostor zahrady uzavírá svah se zelení, jenž vytváří přiměřenou optickou bariéru k okolí. Ve svahu je navržen malý kamenný sklep a kotec pro psa se skladem pro venkovní náčiní.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

SPOLEČENSKÝ SÁL FARNÍHO CENTRA – LIDEČKO

2018

 

Projekt řeší rekonstrukci fary z 16. století a návrh společenského sálu farního centra Římskokatolické církve v Lidečku. Stavební úpravy reagují na přemístění funkcí v rámci objektu a přizpůsobují jim dispozici tak, aby co nejlépe vyhovovala novým požadavkům. Společenský sál pomyslně uzavírá parcelu, propojuje její části a vytváří prostranství pro venkovní aktivity. Symbolika v pojetí architektury jako procesní cesty podtrhuje význam i účel stavby. Počátek je reprezentativní veřejný prostor před kostelem, sloužící církevnímu i obecnímu setkávání. Následuje cesta kolem zastřešeného veřejného prostoru, venkovního předsálí až k zadní terase zahrnující torzo zdi bývalého hospodářství. Terasa slouží pro aktivity sboru jako stálé exteriérové výstavy, posezení, pódia pro koncerty či náboženství, ale stejně tak pro obec, různé spolky či organizace. V prostoru mezi farním centrem a kostelem dochází k setkávání lidí z blízkého i vzdálenějšího okruhu farního společenství. Zastřešený prostor je koncipován tak, aby fungoval i za nepříznivého počasí. Dispozičně variabilní společenský sál je navržen konstrukčně jako dřevostavba s obkladem z dřevěných šindelů, rovněž sedlová střecha a přístavba technického zázemí fary. Barevně jsou zde kombinovány tmavé a světlé plochy šindelů.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

REKONSTRUKCE RD – TIŠNOVSKÁ, BRNO

2018

 

Studie zahrnuje stavební úpravy a přístavu k stávajícímu rodinnému domu. Předmětem je nové dispoziční uspořádání a rozšíření domu tak, aby poskytoval vícegenerační bydlení. Zásadní úpravy spočívají ve vytvoření přístavby s garáží a 1 bytovou jednotkou, která zároveň plní funkci střešní terasy a krytých parkovacích stání. Stejně tak propojení všech pater vyjma podkroví se zahradou venkovní pavlačí. Ostatní úpravy jsou především změny v původní dispozici a dávají vzniknout novým funkčním prostorům jako jsou bytové jednotky, kancelář, společenská místnost apod. Materiálové pojetí domu se na různých částech domu opakuje v podobě 3 různých materiálů - dřevo (přístavba domu), bílá omítka (původní hmota domu), antracitový obklad (garáž a vikýře). Okna zůstávají původní dřevěná s přírodním vzhledem, nová okna jsou rovněž dřevěná.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Diana Bevelaquová

REKONSTRUKCE BYTU – BOTANICKÁ, BRNO

2018

 

Cílem projektu jsou stavební úpravy a modernizace bytu v prvorepublikovém bytovém domě. Úpravy řeší kompletní dispoziční reorganizaci, především využití předimenzovaného prostoru vstupní chodby pro umístění koupelnového boxu a vytvoření pracovny/hostinského pokoje z původní koupelny a spíže. Změna z kategorie bytu 3+1 na 4+kk. Dále probouráním příčky mezi pokoji vzniká otevřený prostor pro nový obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní. Stavební úpravy tak vytváří jasné zónovaní bytu na část užitnou (předsíň, koupelna, WC, chodba), část společenskou (obývací pokoj s jídelnou a kuchyní) a část klidovou - soukromou (ložnice, dětský pokoj, pracovna). Materiálové řešení bytu se svým rázem jemně dotýká stylu art deco. Podlaha je navržena dřevěná ve stromečkovém vzoru. Stěžejním prvkem je zelený dřevem obložený středový box, tvořící dominantu v prostoru. Dřevo ořech, dub; barvy bílá, černá, zelená a mramorový obklad se vinou všemi místnostmi a vytváří propojující linku.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM – FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

2018

 

Parcela se nachází v Kopané u Frenštátu pod Radhoštěm a poskytuje krásné výhledy na beskydské vrcholky. Hmota a řešení domu reaguje na okolní scenérii a plně využívá potenciálu parcely. Trojúhelníková hmota domu se přeponou otevírá směrem k Radhošti a na jih. Prosklení vytváří panoramatický obraz přes celou stěnu společenského prostoru, který volně přechází ve venkovní terasu. Podél odvěsen trojúhelníku jsou umístěny ložnice, pokoje, technická a hygienická zázemí. Zahrada doplňuje objekt domu a uzavírá prostor v pomyslný čtverec. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

REKONSTRUKCE RD – BRNO

2017

 

Rekonstrukce spočívá v novém uspořádání vstupu z verandy do domu a celkovém otevření a propojení prostorů ve všech podlažích. V 1.NP vzniká velkorysý vzdušný společenský prostor s kuchyní, jídelním koutem a obývacím pokojem, v jehož centru je umístěn krb "srdce" domu. Propojení s exteriérem zajišťuje prosklení do zahrady z části kryté bambusovými slunolamy. V druhém podlaží je upravená dispozice pro dětské pokoje, koupelnu a schodiště do podkroví. Využití podkroví pro ložnici s koupelnou a šatnou a jeho otevření a expanze se projevuje novými výraznými prvky na fasádě domu. Nový dřevěný vikýř do ložnice navazuje na stávající mansardu, tvaroslovím přiznávajíc, že v domě se odehrává něco nového. Obdobně je řešená nástavba ukončena prosklenou stěnou do koupelny, opět s bambusovými prvky. Ústředním motivem opakujícím se v celém domě je tvar trojúhelníku, který jemně akcentuje v interiéru i exteriéru celého domu.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

DŮM S KANCELÁŘEMI A BYTY – ŠMEJKALOVA, BRNO

2017

 

Stavební úpravy respektují v maximální míře původní charakter prvorepublikové vily (r. 1936). Novými zásahy i materiály podtrhují její dobové hodnoty. V návrhu se opakují přímé i zaoblené linie, které jsou pro vilu příznačné. Ponechány jsou dobové materiály jako opaxitový obklad, teraco, parketové podlahy, červené kovové zábradlí, dřevěné dveře. Nové funkční využití počítá s umístěním kanceláří a zázemím v přízemí domu. Dispozice je založená na jednom velkém otevřeném prostoru, který je dělen vloženými korkovými objemy. Každý má jinou funkční náplň (hovorna, kuchyňka, šatna, WC, sklad). Dispozice s oddělenými kuchyňkami a hygienickým zázemím umožňuje v případě nevyužití školící místnosti, prostor pronajmout jako další samostatnou kancelář. Z kuchyňky kanceláře je přímý vstup na zahradu, kde jsou pódia pro sezení a zatravnění. V ostatních dvou patrech jsou čtyři byty kategorie 1+kk a 2+kk, vycházející z původní dispozice. Byty jsou navrženy tak, aby sloužily i jako služební či kanceláře. Plochá střecha má nové využití s několika částmi. Část relaxační s venkovní saunou, ochlazovnou a lehátky; společenská část s venkovním grilem a posezením; herna a společenské aktivity; odpočinková část s umístěním hamaky. Po obvodu terasy je navržená vzrostlá zeleň.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM – HANSMANNOVA, BRNO

2017

 

Hmota objektu je navržena jako betonová skořápka vinoucí se od podlahy přízemí přes oblouk v uliční fasádu a končící střechou. Skořápka pluje na skleněné podnoži podzemního podlaží tvořené průsvitným zasklením. Vnitřní prostor skořápky je rozdělen vložením dřevěného boxu s ložnicí, koupelnou a pracovnou na tři nadzemní obytná podlaží. Ve spodní části domu je situována společenská zóna, klidová zóna je umístěna do 2.NP a 3.NP. Stávající objekt v řadové zástavbě bude zbourán a nový výškově umístěn s ohledem na okolní zástavbu. Hlavní nosnou konstrukci tvoří štítové zdi, fasádní stěny a střešní konstrukce, jenž jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí z pohledového železobetonu.

Spolupráce: Tomáš Pevný

BYTOVÝ DŮM – KOŠULIČOVA, BRNO

2017

 

Obytný dům svým hmotovým uspořádáním a členitostí koresponduje s prostředím okolní zástavby rodinných domů, ve kterém je téměř celý umístěn netradičně do zahradního vnitrobloku. V maximální míře reaguje na plochu a tvar pozemku z hlediska využitelnosti pozemku, prostupu slunečního světla, dostatečného proslunění místností, odstupových vzdáleností i variabilitě samotných bytů. Dělení hmoty na jednotlivé bloky, tvořené opakujícími se segmenty, dává vzniknout formě, jejíž členitost je vzdušná a odpovídá měřítku okolí. Bloky jsou výškově odskákány dle přirozeného stoupání terénu a umožňují tak vstup do všech bytů 1.PP z úrovně terénu. Zkosení stěn ve směru jih - sever optimalizuje pronikání přirozeného světla dovnitř a dochází k otevření i zvětšení plochy atrií mezi bloky. Atria umožňují umístění teras k jednotlivým bytům a vytváří poloveřejné i polosoukromé prostory. V druhém nadzemním podlaží jsou venkovní prostory bytů řešeny jako terasy, které umožňují případnou expanzi přilehlých bytů. Střecha bude zelená a bude rozšiřovat celkový komfort malometrážních bytů. Objekt je podsklepený s podzemními garážemi. Koncept minimalizuje plochu vnitřních společných prostor a komunikací.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

VINAŘSTVÍ – HLOHOVEC

2015

 

Koncept rozvržení hmoty vinařství vychází z propojení několika kruhových prostorů, které svým uspořádáním a velikostí odpovídají příslušným provozům uvnitř. Objekt svou zužující se formou reaguje na proces výroby vína. Od zadní části, která je nejširší, kde je zapotřebí největší manipulační prostor, se vinařství postupně zužuje do části přední, kde se nachází degustační místnost. Kruhové místnosti poskytují optimální prostor pro umístění mobilní techniky i válcovitých nádob. Exteriérové plochy jsou jednoduché a válcová střecha zakrývá kupole uvnitř. Interiér je s exteriérem propojen několika prosklenými plochami, avšak uzavíratelné dřevěnými vraty. Druhou částí je přístavek umístěný ke stávající hmotě rodinného domu. Přístavek svým objemem navazuje na dům a poskytuje prostor pro menší obývací pokoj a mezonet na přespáni.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

OBYTNÝ SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ – BRNO IVANOVICE

2015

 

Řešené území se nachází v mírném svahu na okraji městské části Brno - Ivanovice s typickou zástavbou příměstských rodinných domů. Urbanistické řešení je založeno na rastru, který zajišťuje ekonomicky výhodné uspořádání parcel při maximální prostupnosti územím. Jednotlivé parcely jsou uspořádány pomocí systému šachovnice - dvojdomky a trojdomky se střídají s domy solitérními. Orientace navrhované zástavby respektuje a v co nejvyšší míře využívá oslunění a pohledové osy.

Soubor tvoří tři typy domů, založené na modulu 3x3 m. Každý další typ vzniká přidáváním modulů s různými funkcemi, což umožňuje vytvářet i kryté plochy nebo terasy v exteriéru. Základním typem zástavby je řadový dům - typ C, jehož přízemí je tvořeno vstupní halou, toaletou se sprchou, technickým zázemím, na které navazuje kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem a garáží s jedním parkovacím stáním. V patře jsou tři ložnice, koupelna a šatna. Po stavebním řízení bude následovat prováděcí část včetně autorského dozoru.

Zastavěná plocha domu A je 160 m², B 145 m² a C je 130 m². Celkový počet RD je 24.

Spoluautor: Bořek Knytl

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá

REKONSTRUKCE RD – TAVÍKOVICE

2015

 

Cílem rekonstrukce jsou stavební úpravy tradičního venkovského stavení a jeho zcela nové dispoziční uspořádání. Důraz je kladen na vytvoření prostoru splňujícího požadavky vícečlenné moderní rodiny s možností jak rekreačního, tak později celoročního užívání objektu. V domě byly kompletně vybourány vnitřní příčky, což dalo vzniknout velkorysému prostoru s dřevěným podhledem a stěnami s režným zdivem. Hlavní myšlenkou je rozdělení kontinuálního prostoru na jednotlivé místnosti pomocí dřevěných bloků "krabic" s cílem maximálního zachování pohledového původního režného zdiva vnějších obvodových konstrukcí. Jednotlivé bloky vymezují hygienické zázemí, úložné prostory, vstupní, klidovou a společenskou část. Po jejich obvodu vznikají vnitřní chodby, díky nímž je navíc zdivo minimálně narušeno. Celý prostor je propojen a na obou stranách ukončen ložnicemi pro rodiče a děti. Celý interiér je s vnějším prostředím propojen novými francouzskými okny, vedoucí na terasu.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá

REKONSTRUKCE RD BRNO

2015

 

Studie stavebních úprav řeší zcela nové dispoziční uspořádání přízemního podlaží. V návaznosti na zádveří, ve kterém díky zazdění dvou okenních otvorů vznikne prostor pro šatní skříň a botník s možností sezení, je navržena chodba, po jejíž stranách je umístěné hygienické zázemí a další šatní skříň. Chodba ústí do nově vytvořeného obytného prostoru s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Na tento prostor navazuje pracovna (dětský kout), jejíž využití se bude podle potřeb rodiny měnit, a která se po čase může variantně stát jeho součástí odstraněním příčky. Zvětšený a propojený společenský prostor se rozšiřuje skrz nové schodiště i do zahrady.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá

ZAHRADNÍ DOMEK BRNO ČERNOVICE

2015

 

Objekt zahradního domku navazuje na stávající dlážděnou terasu na pozemku a svou hmotou reaguje na okolní prostředí i přírodní podmínky. Půdorysné zkosení dává vzniknout posezení, které je chráněno od severu a otvírá se směrem k jihu. Zkosení střechy poskytuje možnost využití sluneční energie. Hlavní prosklení vnitřního prostoru je orientováno k západu - na terasu, čímž je zajištěno dostatek světla v interiéru při maximálním zachování soukromí, aniž by docházelo k přehřívání vnitřního prostoru. Vstup je umístěn na jižní straně. Konstrukce zahradního domku je dřevěná rámová, vyplněná tepelnou izolací, obložená překližkou z obou stran.

Spoluautor: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM ŽATČANY

2013

 

Objekt tvoří dva srostlé objemy, zvýrazněné na sebe navazujícími sedlovými střechami. Dům je ve všech patrech provozně rozdělen do tří funkčních zón. První a druhá obytná zóna tvořena ložnicemi a obývacím pokojem jsou orientované do ulice a zahrady. Uvnitř dispozice je neobytná zóna se schodištěm, technickým a hygienickým zázemím, a kuchyní s jídelnou. Dům je prostorově a konstrukčně navržen v jednom traktu. Stavební pozemek o šířce cca 4,9 m a délce 17 m se nachází v řadové zástavbě v historicky nejstarší části obce Žatčany, zvaný Kout. Okolní zástavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stávající objekt bude zbourán a nový dům výškově umístěn s ohledem na okolní zástavbu. Navržený rodinný dům je jednopodlažní, s obytným podkrovím a částečně podsklepený, kategorie 4 + kk. K domu přiléhá terasovitá zahrada se zahradním domkem. Vstup do objektu je přes zapuštěné závětří. Chodba vedoucí celým objektem zahrnuje zádveří, šatnu, úložné prostory, kuchyňskou linku a obývákovou stěnu. Ústí na venkovní terase a pokračuje přes zahradu do zahradního domku na opačném konci stavebního pozemku.

DŘEVĚNÝ DŮM

2011

 

Studie prototypu rodinného bydlení. Vertikální uspořádaní dispozičního řešení – “bydlení v komíně“. Dům je třípatrový, nepodsklepený a založený na čtvercovém půdorysu (8 x 8m). Centrálně umístěné schodiště je doplněno o pomyslný sloupec denního světla ze střešního světlíku. Společenská část je v přízemí, obytná v patrech.