top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/13

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/18

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/12

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/15

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/22

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

press to zoom

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

RODINNÝ DŮM – STŘELICE

2022

 

Nejzásadnějším aspektem, který ovlivňoval koncept tvaru a umístění domu na pozemku bylo proslunění a regulace v územní studii. Kvůli nízké úrovni zastavitelnosti pozemku (jen 20%) a požadavkům investora bylo nutné umístit parkovací plochy pod hlavní objem. Díky tomu mohla být téměř celá zastavitelná plocha určena pro samotný dům. Figurou se stává jednoduchý kvádr spočívající na dvou terénních vlnách, mezi nimiž vzniká úžlabí, které dům překonává. Inspirací pro kompozici byl samotný pozemek, který se nachází v údolí s příznačným názvem Žleby II. Dům je podchozí a byl vyzdvižen vůči úrovni chodníku kvůli sklonu ramp, které pod něj ústí. Jižní fasáda respektuje uliční čáru šest metrů od hranice pozemku. Symetrický objem domu je rozdělen do tří celků. Krajní pole mají do ulice neprostupný charakter betonové stěny s jediným detailem v podobě vstupních dveří, které splývají s okolím. Střední část fasády působí naopak transparentním dojmem díky maximálnímu prosklení se subtilními rámy, pokrývající celou plochu včetně horizontálních konstrukcí.

Spolupráce: Pavel Čánský

REKREAČNÍ CHATA - JEHLICE

2021

 

Zásadní pro návrh bylo umístění novostavby v půdorysné stopě původního objektu, který bude odstraněn. V severozápadní části pozemku se nachází stávající stodola, která spolu s cihelnou stěnou stojící paralelně k obvodovým zdem stodoly, vytváří pomyslné zářezy do zahrady. Tyto zdi budou doplněny o další dvě, vynášející sedlovou střechu nové chaty. Nemají jen konstrukční funkci, jejich objem pojímá i prostory nezbytné pro provoz domu. V případě odstranění sousedního objektu bude pozemek doplněn o další paralelní zeď, vytvářející vizuální i zvukovou bariéru k veřejné komunikaci. Novostavba je jednopodlažním objektem s podkrovím. Prosklený vstup je orientován do západní stěny, do které je integrována také koupelna, sedací část obývacího pokoje a úložné prostory vestavěných skříní. Do východní obvodové zdi je zabudována kuchyňská linka, krbová vložka, rozkládací pohovka a úložné prostory, do kterých bude zajíždět i žebřík vedoucí do podkroví. Prázdný prostor mezi obvodovými zdmi tvoří pomyslný “tunel“ zakončený z obou stran velkoplošným prosklením. Krajní pole s rozkládacími pohovkami jsou otevřená do krovu. Prostor díky tomu působí velkoryse a zajišťuje kontakt s děním na platformě. Spolupráce: Pavel Čánský, Diana Bevelaquová

REKONSTRUKCE RD - FÜGNEROVA, BRNO

2021

 

Předmětem zadání je rozšíření a otevření stávajících prostor vybudovaných na začátku 20. století a vytvoření moderní dispozice s důrazem na zachování historické kvality budovy. Ze stávající hmoty stavby vysouváme čtyři utilitární objemy - závětří, terasu a vikýře, které jsou buď materiálově potlačeny nebo zdůrazněny, v závislosti na vnímání proporcí stavby. V exteriéru materiálově členíme fasádu a zdůrazňujeme vstupní a komunikační prostory domu, což podtrhuje koncept komponovaných průhledů dispozicemi. Směrem do zahrady bude vytvořena přístavba s novým vstupem do 1.PP, skladem, retenční nádrží a saunou. To vytvoří prostor pro terasu propojenou s interiérem bytu a výhledem do zahrady. Záměrem je vytvořit komponované průhledy na dění v domě, terasu a zeleň zahrady skrz celou délku obytného prostoru. V podkroví budou prostory zvětšeny o nové vikýře do ulice a zahrady. Pozemek bude nově oplocen a terasa i zádveří budou ze stran sousedů odcloněny pergolou s dřevěnou konstrukcí a obkladem z pororoštu. Spolupráce: Diana Bevelaquová, Pavel Čánský

REKONSTRUKCE RD - TĚŠÍNSKÁ, BRNO

2021

 

Zásadním limitem návrhu bylo zachování uliční fasády v původním stavu. Veškeré zásahy do exteriéru byly orientovány směrem do zahrady. Stavební úpravy v podobě nástavby dvou vikýřů budou zřetelné pouze z vnitrobloku, neboť nepřesahují svou výškou hřeben původní střechy. Vikýře byly do střešní roviny navrženy z důvodu rozšíření vnitřního prostoru podkroví. Umístěním nad sebe a posunutím vůči sobě vzniká na střeše většího vikýře velkorysá venkovní terasa přístupná z galerie ve 4.NP. Objemově spodní vikýř navazuje na hlavní předsazenou část domu s horizontálním přerušením v podobě původní římsy. Horní vikýř ustupuje od hrany spodního o 5 metrů. Hlavním argumentem pro respektování stávající dispozice v 1.NP a 2.NP je zachování původních historických obložkových dveří a také masivní vlysové podlahy. Nedochází k přemístění příček, nosných stěn a dveří v prvních dvou podlažích. Výjimkami jsou dveře do koupelen, které z důvodu efektivnějšího využití prostoru posouváme a také nová samostatná koupelna v ložnici, jejíž příčky budou opětovně vyzděny.

Spolupráce: Pavel Čánský

REKONSTRUKCE RD A NOVOSTABA ATELIÉRU - MYSLIBOŘICE

2021

 

Stavební záměr spočívá v provozním rozdělení rodinného domu na dvě samostatné jednotky. Ve 2.NP vznikne plnohodnotný byt s novou dispozicí, přístupný po novém schodišti přilehlém k západní fasádě. Pro nový vstup bude využita plocha stávajícího balkonu. Na schodiště navazuje kromě vstupu do bytu i lávka, propojující rodinný dům s novostavbou ateliéru. Na zahradě se nachází stávající objekt kůlny, který bude odstraněn a na jeho místě vybudován objekt nový, jehož rozměry budou s mírným rozšířením respektovat původní stavbu. Tento ateliér je částečně podsklepená stavba s pochozí střechou, která v sobě obsahuje funkce jako jsou kreativní prostor, byt pro hosty a několik skladů. Tato přístavba je tvořena dvěma horizontálními objemy. Prvním kvádr je zaříznutý do svažitého terénu zahrady, který obsahuje většinu funkcí. Zároveň slouží jako podpora pro druhý, převýšený kvádr, plnící propojovací funkci lávky v úrovni 2.NP a venkovní terasy.

Spolupráce: Pavel Čánský

APARTMÁNY – BROD NAD DYJÍ

2021

 

Vstupní podmínkou při vytváření studie rekreačního souboru byla nízká úroveň možnosti zastavění pozemku. Při snaze o maximální využití parcely pro samotné apartmány (34) a o eliminaci obslužných ploch komunikací vzešel návrh elevace objemu apartmánů o výšku jednoho podlaží tak, aby vznikla plocha pro kryté parkování automobilů. Apartmány jsou z důvodů ekonomické výstavby umisťovány k sobě do řad, následně jsou „rozhozeny“ po svažitém pozemku jako sirky, reagující svou polohou na morfologii terénu. Kromě samotných ubytovacích jednotek je areál doplněn o funkce občanské vybavenosti jako jsou restaurace, vinný sklep, wellness, bazén nebo posilovna a také o venkovní plochy sportovišť. Betonový objem stavby občanského vybavení tvoří pomyslnou páteř, spojující řady apartmánů v jeden celek, avšak na několika místech je prostupný a láká kolemjdoucí k návštěvě areálu.

Spolupráce: Pavel Čánský

PŮDNÍ VESTAVBA – BŘEZINOVA, BRNO

2021

 

Jedná se o půdní vestavbu, jejímž účelem je vytvořit samostatnou bytovou jednotku, která poskytuje zázemí pro příležitostné i dlouhodobé bydlení a setkávání rodiny. Zásadní podmínkou návrhu je maximální využití netradičního prostoru podkroví při zachování co největší otevřenosti a vzdušnosti. Symetrický půdorys krovu tvoří devět čtverců, jenž definují základní rozdělení dispozice. Rohová pole jsou oproti středovému kříži ve vyšší úrovni a tvoří vyvýšená pódia s různými funkcemi (obývací pokoj, ložnice nebo respirium). Podlahová plocha ložnice byla zredukována, aby zůstal dostatečný prostor pro společenskou zónu. Uprostřed dispozice byl navržen po mlynářských schodech přístupný mezonet, jehož užitnou plochu tvoří "levitující" platforma se síťovaným zábradlím. Umožňuje tak průhledy do nejvyšších částí krovu. Prostor pod mezonetem slouží jako komunikace (tzv. křižovatka) mezi jednotlivými funkcemi bytu, zde je zavěšena houpačka.

Spolupráce: Pavel Čánský

RODINNÝ DŮM – ŽIDLOCHOVICE

2020

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který splňuje požadavky moderního bydlení pro tříčlennou rodinu. Objekt je umístěn do proluky v ulici Nerudova, která se nachází v intravilánu obce Židlochovice. Vzhledem ke svažitosti pozemku bude část 1.PP zapuštěna do terénu. Na 1.PP navazují dvě nadzemní podlaží ustupující směrem do zahrady. Sousedními objekty jsou dva rodinné domy se sedlovými střechami. Z důvodů výškových a polohových rozdílů v umístění sousedních domů nebylo možné objemem novostavby plynule navázat, proto byl zvolen terasovitý tvar a plochá střecha, které nekonkurují v rámci kontextu okolní zástavbě. Svým objemem se dům snaží o vizuální propojení sousedních objektů. Na severní objekt navazuje rovinou fasády ustupujícího 1.NP. S jižním objektem drží svou celkovou výškou. Navrhovaný objekt je vertikálně rozdělen do tří zón, propojených přímým schodištěm, které je umístěno podél severní obvodové stěny.

Spolupráce: Pavel Čánský, Michaela Domiňáková

RODINNÝ DŮM – NA NÁVSI, BRNO

2020

 

Návrh tvoří dvoupodlažní rodinný dům splňující požadavky moderního bydlení pro rodinu s dětmi při minimální ploše komunikačních prostor na úzkém pozemku v proluce, a to po odstranění stávajícího domu. Tvar domu se sedlovou střechou se odvíjí od tvaru daného pozemku a reaguje na mírný svah pozemku. Obvodové zdivo vytváří pomyslnou ochrannou skořápku domu, která je vizuálně a akusticky uzavřena k sousedním parcelám. Naopak je otevřená do ulice a zahrady. Dům se ve velké míře snaží navazovat na okolní zástavbu a odráží tak charakter zástavby v dané lokalitě. Vnitřní uspořádání reflektuje vnější pohled na fasádu. Interiér je složený z objemu jednotlivých místností, které přímo komunikují s ulicí nebo zahradou dle jejich účelu. Střecha je navržena jako sedlová s pozinkovaným plechem. Koncept počítá s jednoduchým a maximálně bezúdržbovým stavebním i technickým řešením.

Spolupráce: Michaela Domiňáková

RODINNÝ DŮM – BŘECLAV

2020

 

Cílem projektu je novostavba rodinného domu a její propojení s uličním traktem původního rodinného domu v městské části Poštorná v Břeclavi. Stavební úpravy spočívají v demolici zahradního traktu. Na jeho místě je navržena jednopodlažní přístavba s obytným podkrovím, jenž je taktéž prostorově propojené s původním rodinným domem. Objekt přístavby je rozdělen na dvě části - společenskou v přízemí a soukromou v obytném podkroví. Podlaha prvního nadzemního podlaží je v části obývacího pokoje, jídelny a kuchyně zapuštěna jeden metr pod úrovní okolní zahrady. Řešení zvětšuje světlou výšku společenské části a poskytuje výhledy na okolní dění v zahradě. Kontakt s přírodou umocňují popínavé rostliny na jižní a západní fasádě. Druhé nadzemní podlaží vizuálně propojuje původní stavbu s novostavbou a směrem do ulice se propisuje trojúhelníkovým štítem. Jižní a západní fasáda jsou z velké části proskleny fixními okny v dřevěných rámech. Plechová střešní krytina se v místech podlahy a obvodové zdi druhého podlaží propisuje i na fasádě. Do pravidelného rastru jižní a západní fasády se přidávají ocelová lanka, po kterých se ze záhonů vinou rostliny.

Spolupráce: Diana Bevelaquová, Daniel Behro

REKONSTRUKCE BYTU – VAŇKOVO NÁM., BRNO

2020

 

Stavební úpravy spočívají ve vybourání nenosných příček a přemístění koupelny, což umožňuje propojení kuchyně s obývacím pokojem a vytvoření tak velkorysého společenského prostoru. Hlavním elementem je středový válec, kolem kterého se vine celá dispozice a prostorové dění. Byt je rozdělen na dvě poloviny – část společenskou a soukromou. V každé místnosti válec vytváří jiný prostor.

Spolupráce: Michaela Domiňáková

DŮM PRO RODINNOU REKREACI – PAVLOV

2019

 

Stavební záměr spočívá v navržení domu pro rodinnou rekreaci v památkově chráněné části obce Pavlov. Cílem projektu je navrhnout architektonický objem, který členěním a formou respektuje charakteristické měřítko původní zástavby a současně koresponduje s tradiční architekturou. Zvolené prvky, materiály či detaily v moderním pojetí pokračují v místních tradicích a archetypálním vnímání regionální architektury. Průčelí domu minimalistickým vzhledem reaguje na charakter uliční fronty s převážně řadovou zástavbou rodinných domů a vinnými sklepy, orientovanými štítem do ulice. Vzhledem k drobnému měřítku okolní zástavby byl objekt rozdělen taktéž do tří objemů se sedlovou střechou, přičemž propojení v jeden celek zůstává. Současně nevytváří dominantní a objemnou hmotu uvnitř ulice ani z vnějších dálkových pohledů. Pojetí fasády ve dvoře je zcela opačné, převažují zde prosklené plochy. Z důvodu využití silného genia loci je dům orientovaný k významným pohledovým osám i dominantám lokálního významu, tj. kostel sv. Barbory, zřícenina hradu Děvičky, silueta Pálavy, okolní vinice či vodní nádrž Nové Mlýny. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

BYTOVÝ DŮM II – KOŠULIČOVA, BRNO

2019

 

Hlavní myšlenkou studie bylo navrhnout bytový dům na nárožní parcele, která je definována ze tří stran stávajícími ulicemi (Krátká, Košuličova, Severní). Bytový dům určený daným počtem bytů s dostatečným prosluněním a možností přístupu na vlastní terasu současně tvoří hmotu, která respektuje ráz okolního prostředí a stávající zástavbu. Návrh pracuje s ustupující hmotou, díky níž nepůsobí těžkopádně, ale naopak působí dojmem dvoupodlažního řadového domu. Horizontální a vertikální kaskádovitá fasáda hmotu odlehčuje, dává vzniknout formě, jejíž členitost je vzdušná a neodpovídá klasickému bytovému domu. Přední fasáda dodržuje uliční čáru, zadní fasáda se otevírá do zahrady, byty v 1.NP mají z této strany umožněný přístup do zahrady přes terasy. Dům je vertikálně členěn na samostatné jednopodlažní hmoty. Polozapuštěné parkování vytváří podnož, na které jsou uloženy byty v 1.NP s terasami, hmota 2.NP ustupuje o hloubku dvou metrů od podélných fasád tak, aby odlehčila objem stavby, vytvořila soukromé venkovní terasy a působila dojmem řadového domu ukončujícího uliční frontu. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Michaela Domiňáková

REKONSTRUKCE BYTU – TUČKOVA, BRNO

2018

 

Předmětem zadání jsou stavební úpravy a celková modernizace bytu v prvorepublikovém bytovém domě. Zásadní úpravy spočívají ve vybourání dělící příčky a přemístění koupelny, což umožňuje propojení kuchyně s obývacím pokojem a vytvoření tak velkorysého společenského prostoru. Byt je tak rozdělen na dvě poloviny - část společenskou a část soukromou. Předsíň je od hlavního společenského prostoru oddělena rámovou částečně prosklenou příčkou s posuvnými dveřmi, jejíž některé výplně jsou nahrazeny policovými boxy. Optické oddělení kuchyně s jídelnou tvoří změna podlahy a zavěšená rámová konstrukce nad kuchyňským ostrůvkem, která slouží k zavěšení svítidel, osazení LED pásku, zavěšení květináčů s bylinkami apod. Soukromá část bytu je oddělena nosnou zdí lemovanou úložnými skříňkami s nikou pro umístění televize.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

2018

 

Stavebním záměrem je novostavba rodinného domu v historické zástavbě v Bystřici nad Pernštejnem. Důraz je kladen na propojení původních tvarů a materiálů s tvary a materiály novými, které podtrhnou tradiční charakter stavby a současně ji obohatí o moderní prvky. Hlavní loď domu následuje pozici původního objektu, a je doplněna o dvě vedlejší křídla vybíhající do zahrady. Ta vytváří centrální atrium s posezením. Propojení atria s interiérem je prostřednictvím velkých prosklených ploch, čímž interiér opticky rozšiřuje a stává se další venkovní místností. V podkroví jsou umístěny dětské pokoje, koupelna a vstup na terasu. Ploché střechy jednopodlažních křídel fungují jako zelené, nad garáží s obytnou terasou. Na prostory domu volně navazuje zahrada. Nejdůležitějším prostorem je atrium stíněné pergolou, plnící funkci společenskou, reprezentativní a současně rozšiřuje obytný prostor domu. Prostor zahrady uzavírá svah se zelení, jenž vytváří přiměřenou optickou bariéru k okolí. Ve svahu je navržen malý kamenný sklep a kotec pro psa se skladem pro venkovní náčiní.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

REKONSTRUKCE RD – TIŠNOVSKÁ, BRNO

2018

 

Studie zahrnuje stavební úpravy a přístavu k stávajícímu rodinnému domu. Předmětem je nové dispoziční uspořádání a rozšíření domu tak, aby poskytoval vícegenerační bydlení. Zásadní úpravy spočívají ve vytvoření přístavby s garáží a 1 bytovou jednotkou, která zároveň plní funkci střešní terasy a krytých parkovacích stání. Stejně tak propojení všech pater vyjma podkroví se zahradou venkovní pavlačí. Ostatní úpravy jsou především změny v původní dispozici a dávají vzniknout novým funkčním prostorům jako jsou bytové jednotky, kancelář, společenská místnost apod. Materiálové pojetí domu se na různých částech domu opakuje v podobě 3 různých materiálů - dřevo (přístavba domu), bílá omítka (původní hmota domu), antracitový obklad (garáž a vikýře). Okna zůstávají původní dřevěná s přírodním vzhledem, nová okna jsou rovněž dřevěná.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Diana Bevelaquová

REKONSTRUKCE BYTU – BOTANICKÁ, BRNO

2018

 

Cílem projektu jsou stavební úpravy a modernizace bytu v prvorepublikovém bytovém domě. Úpravy řeší kompletní dispoziční reorganizaci, především využití předimenzovaného prostoru vstupní chodby pro umístění koupelnového boxu a vytvoření pracovny/hostinského pokoje z původní koupelny a spíže. Změna z kategorie bytu 3+1 na 4+kk. Dále probouráním příčky mezi pokoji vzniká otevřený prostor pro nový obývací pokoj propojený s jídelnou a kuchyní. Stavební úpravy tak vytváří jasné zónovaní bytu na část užitnou (předsíň, koupelna, WC, chodba), část společenskou (obývací pokoj s jídelnou a kuchyní) a část klidovou - soukromou (ložnice, dětský pokoj, pracovna). Materiálové řešení bytu se svým rázem jemně dotýká stylu art deco. Podlaha je navržena dřevěná ve stromečkovém vzoru. Stěžejním prvkem je zelený dřevem obložený středový box, tvořící dominantu v prostoru. Dřevo ořech, dub; barvy bílá, černá, zelená a mramorový obklad se vinou všemi místnostmi a vytváří propojující linku.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM – FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

2018

 

Parcela se nachází v Kopané u Frenštátu pod Radhoštěm a poskytuje krásné výhledy na beskydské vrcholky. Hmota a řešení domu reaguje na okolní scenérii a plně využívá potenciálu parcely. Trojúhelníková hmota domu se přeponou otevírá směrem k Radhošti a na jih. Prosklení vytváří panoramatický obraz přes celou stěnu společenského prostoru, který volně přechází ve venkovní terasu. Podél odvěsen trojúhelníku jsou umístěny ložnice, pokoje, technická a hygienická zázemí. Zahrada doplňuje objekt domu a uzavírá prostor v pomyslný čtverec. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný

DŮM S KANCELÁŘEMI A BYTY – ŠMEJKALOVA, BRNO

2017

 

Stavební úpravy respektují v maximální míře původní charakter prvorepublikové vily (r. 1936). Novými zásahy i materiály podtrhují její dobové hodnoty. V návrhu se opakují přímé i zaoblené linie, které jsou pro vilu příznačné. Ponechány jsou dobové materiály jako opaxitový obklad, teraco, parketové podlahy, červené kovové zábradlí, dřevěné dveře. Nové funkční využití počítá s umístěním kanceláří a zázemím v přízemí domu. Dispozice je založená na jednom velkém otevřeném prostoru, který je dělen vloženými korkovými objemy. Každý má jinou funkční náplň (hovorna, kuchyňka, šatna, WC, sklad). Dispozice s oddělenými kuchyňkami a hygienickým zázemím umožňuje v případě nevyužití školící místnosti, prostor pronajmout jako další samostatnou kancelář. Z kuchyňky kanceláře je přímý vstup na zahradu, kde jsou pódia pro sezení a zatravnění. V ostatních dvou patrech jsou čtyři byty kategorie 1+kk a 2+kk, vycházející z původní dispozice. Byty jsou navrženy tak, aby sloužily i jako služební či kanceláře. Plochá střecha má nové využití s několika částmi. Část relaxační s venkovní saunou, ochlazovnou a lehátky; společenská část s venkovním grilem a posezením; herna a společenské aktivity; odpočinková část s umístěním hamaky. Po obvodu terasy je navržená vzrostlá zeleň. Spolupráce: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM – HANSMANNOVA, BRNO

2017

 

Hmota objektu je navržena jako betonová skořápka vinoucí se od podlahy přízemí přes oblouk v uliční fasádu a končící střechou. Skořápka pluje na skleněné podnoži podzemního podlaží tvořené průsvitným zasklením. Vnitřní prostor skořápky je rozdělen vložením dřevěného boxu s ložnicí, koupelnou a pracovnou na tři nadzemní obytná podlaží. Ve spodní části domu je situována společenská zóna, klidová zóna je umístěna do 2.NP a 3.NP. Stávající objekt v řadové zástavbě bude zbourán a nový výškově umístěn s ohledem na okolní zástavbu. Hlavní nosnou konstrukci tvoří štítové zdi, fasádní stěny a střešní konstrukce, jenž jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí z pohledového železobetonu.

Spolupráce: Tomáš Pevný

BYTOVÝ DŮM – KOŠULIČOVA, BRNO

2017

 

Obytný dům svým hmotovým uspořádáním a členitostí koresponduje s prostředím okolní zástavby rodinných domů, ve kterém je téměř celý umístěn netradičně do zahradního vnitrobloku. V maximální míře reaguje na plochu a tvar pozemku z hlediska využitelnosti pozemku, prostupu slunečního světla, dostatečného proslunění místností, odstupových vzdáleností i variabilitě samotných bytů. Dělení hmoty na jednotlivé bloky, tvořené opakujícími se segmenty, dává vzniknout formě, jejíž členitost je vzdušná a odpovídá měřítku okolí. Bloky jsou výškově odskákány dle přirozeného stoupání terénu a umožňují tak vstup do všech bytů 1.PP z úrovně terénu. Zkosení stěn ve směru jih - sever optimalizuje pronikání přirozeného světla dovnitř a dochází k otevření i zvětšení plochy atrií mezi bloky. Atria umožňují umístění teras k jednotlivým bytům a vytváří poloveřejné i polosoukromé prostory. V druhém nadzemním podlaží jsou venkovní prostory bytů řešeny jako terasy, které umožňují případnou expanzi přilehlých bytů. Střecha bude zelená a bude rozšiřovat celkový komfort malometrážních bytů. Objekt je podsklepený s podzemními garážemi. 

Spolupráce: Tamara Vojtíšková

REKONSTRUKCE RD – TAVÍKOVICE

2015

 

Cílem rekonstrukce jsou stavební úpravy tradičního venkovského stavení a jeho zcela nové dispoziční uspořádání. Důraz je kladen na vytvoření prostoru splňujícího požadavky vícečlenné moderní rodiny s možností jak rekreačního, tak později celoročního užívání objektu. V domě byly kompletně vybourány vnitřní příčky, což dalo vzniknout velkorysému prostoru s dřevěným podhledem a stěnami s režným zdivem. Hlavní myšlenkou je rozdělení kontinuálního prostoru na jednotlivé místnosti pomocí dřevěných bloků "krabic" s cílem maximálního zachování pohledového původního režného zdiva vnějších obvodových konstrukcí. Jednotlivé bloky vymezují hygienické zázemí, úložné prostory, vstupní, klidovou a společenskou část. Po jejich obvodu vznikají vnitřní chodby, díky nímž je navíc zdivo minimálně narušeno. Celý prostor je propojen a na obou stranách ukončen ložnicemi pro rodiče a děti. Celý interiér je s vnějším prostředím propojen novými francouzskými okny, vedoucí na terasu.

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Nikola Levá

ZAHRADNÍ DOMEK BRNO

2015

 

Objekt zahradního domku navazuje na stávající dlážděnou terasu na pozemku a svou hmotou reaguje na okolní prostředí i přírodní podmínky. Půdorysné zkosení dává vzniknout posezení, které je chráněno od severu a otvírá se směrem k jihu. Zkosení střechy poskytuje možnost využití sluneční energie. Hlavní prosklení vnitřního prostoru je orientováno k západu - na terasu, čímž je zajištěno dostatek světla v interiéru při maximálním zachování soukromí, aniž by docházelo k přehřívání vnitřního prostoru. Vstup je umístěn na jižní straně. Konstrukce zahradního domku je dřevěná rámová, vyplněná tepelnou izolací, obložená překližkou z obou stran.

Spoluautor: Tamara Vojtíšková

RODINNÝ DŮM ŽATČANY

2013

 

Objekt tvoří dva srostlé objemy, zvýrazněné na sebe navazujícími sedlovými střechami. Dům je ve všech patrech provozně rozdělen do tří funkčních zón. První a druhá obytná zóna tvořena ložnicemi a obývacím pokojem jsou orientované do ulice a zahrady. Uvnitř dispozice je neobytná zóna se schodištěm, technickým a hygienickým zázemím, a kuchyní s jídelnou. Stavební pozemek o šířce cca 4,9 m a délce 17 m se nachází v řadové zástavbě v historicky nejstarší části obce Žatčany, zvaný Kout. Okolní zástavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stávající objekt bude zbourán a nový dům výškově umístěn s ohledem na okolní zástavbu. Navržený rodinný dům je jednopodlažní, s obytným podkrovím a částečně podsklepený, kategorie 4 + kk. K domu přiléhá terasovitá zahrada se zahradním domkem. Chodba vedoucí celým objektem zahrnuje zádveří, šatnu, úložné prostory, kuchyňskou linku a obývákovou stěnu. Ústí na venkovní terase a pokračuje přes zahradu do zahradního domku na opačném konci stavebního pozemku.

DŘEVĚNÝ DŮM

2011

 

Studie prototypu rodinného bydlení. Vertikální uspořádaní dispozičního řešení – “bydlení v komíně“. Dům je třípatrový, nepodsklepený a založený na čtvercovém půdorysu (8 x 8m). Centrálně umístěné schodiště je doplněno o pomyslný sloupec denního světla ze střešního světlíku. Společenská část je v přízemí, obytná v patrech. 

bottom of page