top of page

OBNOVA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE A ÚPRAVA OKOLÍ - HAJNICE

2021

 

Základní myšlenka spočívá ve víceúčelovém využití vnitřního i vnějšího prostoru kostela. Stavební úpravy poskytují v celém areálu místa pro veřejně přístupné kulturní a společenské akce: koncerty, pěvecká a divadelní představení, výstavy, přednášky, dílny, besedy, konání světských i církevních obřadů. Základními hesly jsou otevřenost, hravost a variabilita za předpokladu maximálního využití kostela a přilehlého hřbitova, avšak s úctou ke kulturní památce, historickým souvislostem a pietě místa. Urbanistické řešení vychází z nového způsobu využití kostela, prostoru hřbitova a blízkého okolí. Z důvodu absence bezbariérového přístupu do objektu je navržen druhý vstup přes sakristii, k němuž vede zpevněná okružní cesta od místní komunikace. Architektonické řešení vychází především z úcty k historické památce, jejímu regionálnímu významu i potřebě nejhodnotnější prvky zachovat, repasovat nebo nahradit novými. Velmi významné je zachování architektury hlavního gotického objemu a věže z 18. století.

Spolupráce: Pavel Čánský, Diana Bevelaquová

CENTRUM VOLNÉHO ČASU NOVÁ BYSTROUŠKA – BRNO

2017

ODMĚNA

 

2 v 1 – Objekty v jedné budově (homogenní, kompaktní výraz); Etapizace – postupná výstavba objektů (oddělitelnost provozů, jednoduchá konstrukce); Nenápadnost – hmotová a materiálová lehkost (transparentnost, subtilita); Konektivita – provozní a vizuální propojení s veřejným prostorem (kontakt s terénem); Vrcholy náměstí – trojúhelníková územní kompozice občanské vybavenosti (CVČ+Sál, poliklinika, provozovna s tržnicí); Duch místa – parkový charakter náměstí (zatravnění, vzrostlá zeleň).

Spolupráce: Tamara Vojtíšková, Tomáš Pevný, Klára Zahradníčková

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

2014

 

Základní myšlenkou je nové funkční zónování náměstí ve vztahu k hlavním komunikačním a pohledovým osám, orientaci k blízkým i vzdáleným dominantám a morfologii terénu. Zóny vymezené novým charakteristickým venkovním mobiliářem nebo zelení jsou; shromažďovací (amfiteátr), nákupní (tržiště), stravovací (restaurace), relaxační a dopravní. Hlavní pěší koridor přes náměstí vede v místě původní tzv. Královské cesty kolem kostela sv. Mikuláše. Vedlejší pěší koridor vede přes stávající parkoviště v předprostoru bývalé jezuitské koleje.

Navržená jedna úroveň náměstí, zklidnění dopravy v pohybu povrchem z původních dlažebních kostek a bez obrubníku, přemístění dopravy v klidu mimo prostor náměstí do vnitrobloků, jednolitý povrch dlažby v pěší zóně, oživení prostoru stávajícími či novými dominantami, navigační prvky v dlažbě, nové funkční zónování v podobě restauračních zařízení, amfiteátru, tržiště, dopravního uzlu a relaxu umožní přívětivější podmínky pro návštěvníka a plnohodnotné využití veřejného prostoru náměstí.

PRAHA PŘÍSTAV 18600

2014

 

Proporčně objekt vychází z rozměrů běžné parkové lavičky. Svým tvarem by měl evokovat prefabrikovanou tvarovku, vitrínu, nebo malou plachetnici příznačnou pro Přístav 18600. Funkčně objekt umožňuje pohodlné sezení pro dva lidi a transparentní odkládací prostor. V případě knih se z objektu stává jakási volně přístupná knihovnička a každý návštěvník přístavu tak má možnost nejen posedět, odložit věci, ale také si přečíst knihu, půjčit, vzít, nebo v případě příští návštěvy donést vlastní. Jednotlivé objekty mohou být rozmístěny v pravidelných nebo nepravidelných shlucích, vedle sebe, za sebou, popřípadě samostatně a nezávisle na sobě bez omezení funkce.

LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ

2014

 

Lávka doplňuje komunikační osu mezi oběma břehy. Bezbariérově navazuje na stávající pěší komunikace i cyklistické stezky. Přes vyvýšené předmostí s mírnými asfaltovými rampami a obloukovou ocelovou rámovou konstrukci propojuje okolní ulice. Subtilní konstrukcí, vzdušným objemem a minimálním zásahem do okolního terénu a přilehlé liniové zeleně je integrována do prostoru městské promenády. Optimalizací množství a velikostí jednotlivých ocelových prvků umožňuje otevřené výhledy do okolí a zároveň vizuálně nerozděluje okolí řeky Labe. Cílem bylo dodržet nejpřímější funkční propojení obou břehů, avšak vyhnout se jakémukoliv zásahu do okolní zeleně a narušit tak stávající aleje stromů i za cenu excentrického umístění na osu ulice Collinovy. Umístění konstrukce umožňuje bezproblémové rozhledové podmínky v místech křížení pěší a cyklistické dopravy na obou březích řeky. Světlá šířka lávky se zábradlím je 4,5 m. Nosná ocelová konstrukce je tvořena Vierendeelovým obloukem o rozpětí 67,7 m a šířce 5,2 m. 

MĚSTSKÉ ZÁSAHY - MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ - BRNO

2010

 

JEVIŠTĚ: Přeměna stávající kašny na betonové pódium a rampu. PÓDIUM A RAMPA: Divadlo, koncerty, sportovní a jiné aktivity. HLEDIŠTĚ: Konstrukce z ocelových lan, stěžně a síťoviny.

SÍŤOVINA: Místo odpočinku, relaxace, vyhlídková věž.

OSTRAVA ČERNÁ LOUKA

2010

 

Hlavním cílem bylo vyřešení komplikované dopravní situace v blízkosti historického centra a rekultivace území. Základní osnovu návrhu tvoří částečný odklon dopravy podzemním tunelem, nová komunikační osa vedoucí řešeným územím, zrušení víceúčelové křižovatky, zahuštění stávající zástavby, nové soubory objektů a možnost expanze města. 

VELVYSLANECTVÍ ČR VE WASHINGTONU

2009

 

Tři hlavní objemy terasovitě kopírují morfologii terénu a udržují kompaktnost celého objektu. Architektonicky i provozně jsou rozděleny na tři části, mezi nimiž jsou atria. Stavba je umístěna na pomyslných osách, které směřují ke vstupům a k rezidenci velvyslance. Samotným objektem prochází hlavní komunikační osa, která propojuje část obytnou, úřední a velvyslanectví. Vrstvení funkcí bylo podřízeno bezpečnostnímu hledisku, logice provozu a pohybu po pozemku. 

bottom of page